Targets by Family


PIK3C2B PIK3C2G PIK3CA PIK3CA(C420R) PIK3CA(E542K)
PIK3CA(E545A) PIK3CA(E545K) PIK3CA(H1047L) PIK3CA(H1047Y) PIK3CA(I800L)
PIK3CA(M1043I) PIK3CA(Q546K) PIK3CB PIK3CD PIK3CG
PIK4CB PIKFYVE PIP5K1A PIP5K1C PIP5K2B
PIP5K2C VPS34